научный журнал
вестник Санкт-Петербургского государственного
института культуры
RUS| ENG

Моральное самоопределение личности

 • Аннотация
 • Об авторах
 • Список цитируемой литературы
В статье исследуется моральное самоопределение личности в условиях создания современного украинского государства.
 • Отрешко Владимир Сергеевич
 • Абдулаев М. И. Теория государства и права: учеб. для высш. учеб. заведений. М.: Финан. контроль, 2004. С. 191.
 • Аболина Т. Г. Исторические судьбы нравственности: филос. анализ нравственной культуры. Киев: Лыбидь, 1992. С. 117.
 • Власюк О. С. Стратегії розвитку України: теорія і практика. Киев: НІСД, 2002. С. 138.
 • Гордилов В. Влада. Культура. Індивід // Соціал. психологія. 2004. № 5 (7). С. 36-47.
 • Гуненков Д. В. Феномен моралі: спроба структурно-функціонального аналізу // Гілея: науковий вісник. Киев, 2010. Вип. 40. С. 222.
 • Гусейнов А. А. Понятие морали // Этическая мысль. М.: ИФ РАН, 2003. Вып. 4. С. 36.
 • Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. М.: Гардарики, 1998. 358 с.
 • Дрожжина С. В., Ширкова І. В. Проблема взаємодії права і моралі як ціннісних регуляторів суспільних відносин у контексті соціально-філософського дискурсу // Гілея: Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. АН. Киев: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 47 (5). С. 265-271.
 • Ильин И. А. О сущности правосознания // Собр. соч.: в 10 т. М.: Рус. кн., 1994. Т. 4. 498 с.
 • Марченко О. В. Онтологічні передумови морального самовизначення особистості // Бібліотека ім. В. І. Вернадського: сайт. URL: http: // nbuv. gov. ua (дата обращения: 14. 07. 2015).
 • Мельниченко А. А. Метаморфози сучасного виховання в суспільстві, що трансформується: філософський вимір // Мультиверсум: філос. альм. Киев: Центр духов. культури, 2006. № 55. С. 83.
 • Надурак В. Трансформація моральних цінностей українського суспільства: актуальні проблеми // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2011. Вип. 14. С. 130.
 • Современный философский словарь / под обш. ред. В. Е. Кемерова. 2-е изд., испр. и доп. Лондон; Франкфурт-на-Майне; Париж; Люксембург; М.; Минск: Панпринт, 1998. 1064 с.
 • Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Киев: Рідна шк., 1977. Т. 5. С. 412.
 • Сухомлинський В. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Киев: Рідна шк., 1976. Т. 1. С. 218.
 • Федорук Н. М. Мораль та суспільний прогрес: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09. 00. 03 / Харк. ун-т повітр. сил. Харьков, 2005. С. 13.
 • Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. 2-ге вид., перероб. і доп. Киев: Голов. ред. УРЕ, 1986. С. 245.
 • Фольваркова В. І. Показники та рівні розвитку моральної свідомості особистості // Дошк. освіта. 2004. № 3 (5). С. 77.
Авторы: Отрешко Владимир Сергеевич
Рубрика: Без названия
Страницы: 152-158
УДК: 172.1(477)
DOI:
Ключевые слова: мораль, моральность, структура морали, моральные ценности
График выхода номеров
№1
март

1 декабря - заканчивается прием работ

25 февраля - сдача номера в печать

Выход в свет - март

№2
июнь

1 марта - заканчивается прием работ

25 мая - сдача номера в печать

Выход в свет - июнь

№3
сентябрь

1 июня - заканчивается прием работ

25 августа - сдача номера в печать

Выход в свет - сентябрь

№4
декабрь

1 сентября - заканчивается прием работ

25 ноября - сдача номера в печать

Выход в свет - декабрь